Hệ thống E-learning của KoolSoft là một hệ thống Quản lý đào tạo trực tuyến toàn diện cho Doanh Nghiệp, giúp Doanh Nghiệp triển khai đào tạo nội bộ hiệu quả trong thời gian ngắn với chi phí thấp, đồng thời triển khai hệ thống một cách linh hoạt trên nhiều hạ tầng khác nhau như: cloud, máy chủ có sẵn hoặc máy chủ thuê ngoài ..
1. Nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp
2. Mô hình tổng thể của hệ thống "Koolsoft" E-Learning 
Hệ thống là tổng hợp của 3 hệ thống chính: CRM (Chăm sóc khách hàng), LMS (Quản lý học tập), LCMS (Quản lý học liệu).
Và 6 Module chức năng sau:


3. Mô hình tương tác